Tarihçe

Türkiye’de aktüer unvanını almak Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen şartların sağlanması ile mümkündür. Aday kişilerde olması gereken temel nitelikler;

  • Kişilerin lisans derecesine sahip olmaları,
  • Şahısların, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
  • Şahısların müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları,
  • Kişilerin yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin Aktüerya ile ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde Aktüerya ile ilgili toplam üç yıl meslekî uygulama veya faaliyette bulunmuş olmaları (stajyer ve yardımcı aktüerlerde bu şart aranmaz),
  • Hazine Müsteşarlığı’nca düzenlenecek olan aktüerlik sınavlarında başarılı olmalarıdır.

Aktüer adayları Hazine Müsteşarlığı’nca yapılacak, dört seviyeden oluşan sınavların tümünden başarılı olmalıdır. Yardımcı aktüerler, üçüncü seviye sınavlarını vermeleri ve yukarıdaki hükümleri sağlamaları durumunda aktüer ünvanını alırlar. Sınavların içeriği “Sınav Düzenleme Kurulu”nun önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenir.

Birinci seviye sınavları; Temel Sigortacılık ve Ekonomi, Matematik, İstatistik ve Olasılık, Finansal Matematik, alanlarını, ikinci seviye sınavları; Muhasebe ve Finansal Raporlama, Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı), Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme, Finans Teorisi ve Uygulamaları alanlarını, üçüncü seviye sınavları; Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi, Hayatdışı Sigortalar, Hayat Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Emeklilik Sistemleri alanlarını; dördüncü seviye sınavları, Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve (Sadece 7 nci maddede belirtilen kişiler için açılır.), Özel Alan Sınavları (Müsteşarlıkça belirlenecek alanlarda aktüer unvanını haiz kişilere yönelik olarak gerekli görülen hâllerde açılır.). Her seviye için belirlenen sınavların kapsamı Kurulun önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenir.

Üç yıllık mesleki uygulama şartı aranmaksızın şahısların yukarıda sayılan nitelikleri sağlamaları durumunda; Birinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar stajyer aktüer, Birinci Seviye Sınavları ve İkinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar ise yardımcı aktüer unvanını alır. Birinci Seviye Sınavları başarıyla tamamlanmadan İkinci Seviye Sınavlarına girilemez. Ayrıca yardımcı aktüer ünvanına sahip olanlar, üçüncü seviye sınavlarında başarılı olmaları ve yukarıda sayılan nitelikleri sağlamaları hâlinde aktüer ünvanını alır.

Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar, Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarından muaftır. Bu kişiler, Özel Alan Sınavlarında başarılı olmaları, yukarıda sayılan nitelikleri taşımaları ve yabancı uyruklu kişilerin TÖMER (Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından açılan Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yeterli puan aldıklarını gösterir belge alması veya denkliği Müsteşarlıkça kabul edilen Türkçe yeterliğini gösteren belgeye sahip olması hâlinde Sicile kaydedilirler.