Türkiye’de Aktüer Unvanını Almak


Türkiye’de aktüer unvanını almak Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen şartların sağlanması ile mümkündür. Aday kişilerde olması gereken temel nitelikler;

 

·         Kişilerin lisans derecesine sahip olmaları,

 

·         Şahısların, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

 

·         Şahısların müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları,

 

·         Kişilerin yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin Aktüerya ile ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde Aktüerya ile ilgili toplam üç yıl meslekî uygulama veya faaliyette bulunmuş olmaları (stajyer ve yardımcı aktüerlerde bu şart aranmaz),

 

·         Hazine Müsteşarlığı’nca düzenlenecek olan aktüerlik sınavlarında başarılı olmalarıdır.

 

Aktüer adayları Hazine Müsteşarlığı’nca yapılacak, dört seviyeden oluşan sınavların tümünden başarılı olmalıdır. Yardımcı aktüerler, üçüncü seviye sınavlarını vermeleri ve yukarıdaki hükümleri sağlamaları durumunda aktüer ünvanını alırlar. Sınavların içeriği “Sınav Düzenleme Kurulu”nun önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenir.

 

Birinci seviye sınavları; Temel Sigortacılık ve Ekonomi, Matematik, İstatistik ve Olasılık, Finansal Matematik, alanlarını, ikinci seviye sınavları; Muhasebe ve Finansal Raporlama, Sigorta Matematiği (Hayat ve Hayatdışı), Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme, Finans Teorisi ve Uygulamaları alanlarını, üçüncü seviye sınavları; Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi, Hayatdışı Sigortalar, Hayat Sigortaları, Sağlık Sigortaları, Emeklilik Sistemleri alanlarını; dördüncü seviye sınavları, Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve (Sadece 7 nci maddede belirtilen kişiler için açılır.), Özel Alan Sınavları (Müsteşarlıkça belirlenecek alanlarda aktüer unvanını haiz kişilere yönelik olarak gerekli görülen hâllerde açılır.). Her seviye için belirlenen sınavların kapsamı Kurulun önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenir.

 

Üç yıllık mesleki uygulama şartı aranmaksızın şahısların yukarıda sayılan nitelikleri sağlamaları durumunda; Birinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar stajyer aktüer, Birinci Seviye Sınavları ve İkinci Seviye Sınavlarını başarıyla tamamlayanlar ise yardımcı aktüer unvanını alır. Birinci Seviye Sınavları başarıyla tamamlanmadan İkinci Seviye Sınavlarına girilemez. Ayrıca yardımcı aktüer ünvanına sahip olanlar, üçüncü seviye sınavlarında başarılı olmaları ve yukarıda sayılan nitelikleri sağlamaları hâlinde aktüer ünvanını alır.

 

Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar, Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarından muaftır. Bu kişiler, Özel Alan Sınavlarında başarılı olmaları, yukarıda sayılan nitelikleri taşımaları ve yabancı uyruklu kişilerin TÖMER (Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından açılan Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yeterli puan aldıklarını gösterir belge alması veya denkliği Müsteşarlıkça kabul edilen Türkçe yeterliğini gösteren belgeye sahip olması hâlinde Sicile kaydedilirler.

 


 
Türkiye’de Aktüerlik Sınavları


15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavları, 2008 yılından bu yana uygulanmakta olup uygulanan sınavlara ve sonuçlarına ilişkin bilgiler ile konuya ilişkin bazı duyurular aşağıda özetlenmiştir.

2017 yılında açılan sınavlar:

2017 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2017 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2017 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2016 yılında açılan sınavlar:

2016 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2016 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2016 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2015 yılında açılan sınavlar:

2015 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2015 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2015 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2014 yılında açılan sınavlar:

2014 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2014 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2014 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2014 yılı Sınav Sonuçları

2014 yılı Aktüerlik Sınavları Birinci Seviye Sınav Sonuçları

04.11.2014 tarihli Stajer Aktüer Adayları Duyurusu

2013 yılında açılan sınavlar:

2013 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2013 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2013 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2013 yılı Sınav Sonuçları

2013 yılı Aktüerlik Sınavları Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2013 yılı Aktüerlik Sınavları İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2013 yılı Aktüerlik Sınavları Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2012 yılında açılan sınavlar:

2012 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2012 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2012 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2012 yılı Sınav Sonuçları

2012 yılı Aktüerlik Sınavları Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2012 yılı Aktüerlik Sınavları İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2012 yılı Aktüerlik Sınavları Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılında açılan sınavlar:

2011 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2011 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2011 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2011 yılı Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Haziran Dönemi - Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Temmuz Dönemi - İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Haziran Dönemi - Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Eylül Dönemi - Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Ekim Dönemi - İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Aktüerlik Sınavları - Aralık Dönemi - Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2011 yılı Birinci Seviye Sınavları Örnek Sorular

Birinci Seviye – Temel Sigortacılık ve Ekonomi Örnek Sorular

Birinci Seviye – İstatistik ve Olasılık Örnek Sorular

Birinci Seviye – Matematik Örnek Sorular

Birinci Seviye – Finansal Matematik Örnek Sorular

2010 yılında açılan sınavlar:

2010 yılı Aktüerlik Sınavları İlanı

2010 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2010 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2010 yılı Sınav Sonuçları

2010 yılı Aktüerlik Sınavları - Temmuz Dönemi - İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2010 yılı Aktüerlik Sınavları - Eylül Dönemi - Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2010 yılı Aktüerlik Sınavları - Eylül Dönemi - Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2010 yılı Aktüerlik Sınavları - Kasım Dönemi - İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2010 yılı Aktüerlik Sınavları - Aralık Dönemi - Üçüncü Seviye Sınav Sonuçları

2009 yılında açılan sınavlar:

2009 yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı

2009 yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu

2009 yılı Sınav Sonuçları

2009 yılı Aktüerlik Sınavları Birinci Seviye Sınav Sonuçları

2009 yılı Aktüerlik Sınavları İkinci Seviye Sınav Sonuçları

2008 yılında açılan sınavlar:

En kısa zamanda web sayfamıza eklenecektir…


 
Aktüerler Derneği Uluslararası Aktüerler Birliği’nin gözlemci üyesidir.
gri{creative}agency